ikona   +420 228 227 918 | +420 733 281 925

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád se řídí ustanoveními dle občanského zákoníku (č.89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č.64/1992 Sb.).

 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

2. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (24 měsíců) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

· věc byla používána v rozporu s návodem na údržbu nebo ošetřování, včetně poškození věci v důsledku zanedbání údržby a ošetřování věci nebo nedodržení zásad účelovosti výrobku,

· věc je mechanicky poškozena (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku), – věc byla používána k jinému než stanovenému účelu,

· opotřebení věci v důsledku nevhodného výběru a použití.

Dále se odpovědnost společnosti v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

· u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, – má-li uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým používáním věci, – vyplývá-li to z povahy věci.

Po uplynutí záruční doby práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají.

 

Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží ve 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

3. Způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Vadné zboží se uplatňuj v místě prodeje zboží.

 

Není-li zde dále uvedeno jinak, pověřený pracovník společnosti rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se společnost

 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost nebo jí pověřená osoba k vyřízení reklamace, vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.

 

Dojde-li v rámci vyřízení reklamace k výměně reklamované věci za jinou, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady předloží kupující doklad o nákupu zboží. Za účelem prokázání vady věci, je kupující povinen při uplatnění práv z odpovědnosti za vady předložit vadný výrobek.

Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí 6 měsíců ode dne výše uvedené lhůty k vyřízení reklamace, je společnost oprávněna k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

 

V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi naší společností a Vámi, jakožto spotřebiteli, tj. sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, jste v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v daném případě: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Česká republika, Web: www.coi.cz. Z této možnosti jsou vyjmuty spory ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb. Na vyžádání poskytuje prodejce k určeným výrobkům doklad Prohlášení o shodě.

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.