ikona   +420 228 227 918 | +420 733 281 925

Používáme cookies

Používáme zejména technická cookies potřebná pro provoz našich webových stránek. Jedná se o cookies generované našim webem a cookies společnosti Google pro zabezpečení formulářů, zobrazování map a sledování návštěvnosti.


 


Všeobecné obchodní podmínky společnosti

 

1. Všeobecná ustanovení

 

1.1. Společnost Oční optika Pankrác s.r.o. se sídlem Hvězdova 1601, Praha 4 ,140 00 Nusle, IČ: 08098 433 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312976 (dále jen „Prodávající“) vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) a dále v souvislosti se zákonem 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“).

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího v souladu s OZ s fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující).

1.2. Prodávající nabízí k prodeji brýlové obruby, zhotovení dioptrických brýlí, prodej slunečních brýlí a jiné (lupy, kontaktní čočky) zboží související s charakterem společnosti. Nabízí zdravotnické prostředky jako jsou oční kapky, vitaminové doplňky prostřednictvím kamenné prodejny a E shopu na www.optika-pankrac.cz. Dále nabízí k prodeji dioptrické či sluneční brýle prostřednictvím e-shopu.

1.3 Parametry dioptrických čoček, kontaktních čoček a jiného jsou následně kupujícím konkretizovány v závazné objednávce.V této závazné objednávce jsou konkretizovány i jiné požadavky (např. způsob platby, fakturační adresa) a specifikace dioptrických brýlí (údaje od očního lékaře).

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5 Vše je uvedeno včeském jazyce.1.6. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


2. Objednávka zboží

 

2.1. Samotné umístění prodejny je na výše uvedené adrese společnosti, která je zároveň centrálou společnosti. E shop je uveden na adrese www.optika-pankrac.cz. Je to webová aplikace společnosti. Zboží je možné tedy objednat buď na prodejně a nebo na webové aplikaci.

2.1 Objednávka musí obsahovat konkrétní druh zboží, počet kusů, typ zboží, cenu zboží včetně DPH, cenu za dopravu, způsob doručení a způsob úhrady. To musí být uvedeno jak na webové aplikaci (nákupní košík) tak i přímo na prodejně.

2.3. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující odmítne poskytnout výše uvedené údaje (zejména při využití webové aplikace – eshop) nebo v případě, že kupující poskytne nesprávné údaje. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

3. Předmět kupní smlouvy

 

3.1 Za nabídku k uzavření kupní smlouvy se považuje uzavření smlouvy osobně na prodejně anebo prostřednictvím webové aplikace. Zde je zapotřebí pravdivě vyplnit povinné údaje prostřednictvím uživatelského účtu s veškerými předepsanými údaji a náležitostmi uvedenými v objednávkovém formuláři do centrálního systému prodávajícího. Kupní smlouva vzniká až následným potvrzením této objednávky prodávajícím e-mailem nebo zprávou SMS, které se považuje za přijetí nabídky. Přílohou tohoto potvrzení jsou tyto všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění. Po dokončení objednávky a jejím potvrzení o ní prodávající archivuje data a kupujícímu ji zašle ve formě, která umožňuje její archivaci a vytištění. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována.

3.2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, resp. která je uvedena v objednávce kupujícího doručené prodávajícímu, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. Webová aplikace – Eshop - uživatelský účet

 

4.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.optika-pankrac.cz (dále jen „webové rozhraní“) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní,pokud to webová aplikace umožňuje.

4.2 Při registraci na webovém rozhraní a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5. Ceny

 

5.1. Ceny uvedené jsou platné v okamžiku objednání. Jsou k dispozici na prodejně a na webovém rozhraní (E shop) prostřednictvím vytvoření uživatelského účtu. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 

a) bezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu 115-9698500277/0100 veden u Komerční banky Praha 4.

b) v hotovosti na dobírku prostřednictvím PPL.

c) v hotovosti při osobním odběru na v prodejně.

d) platební kartou při osobním odběru v kamenné prodejně či platbou na eshopu pomocí brány platební.

 

5.2. V případě platby v hotovosti v kamenné prodejně musí být zakázka zaplacena při převzetí zboží. Může být zaplacená část ceny (záloha) při potvrzení objednávky na prodejně. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud nebude do této doby kupní cena uhrazena, prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy a zboží nebude kupujícímu dodáno. Při objednávce zboží může být od kupujícího požadována záloha ve výši 30 % z celkové ceny zakázky. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího je v tomto případě uhrazená záloha nevratná a bude použita jako storno poplatek na úhradu nákladů třetím stranám. Zboží bude vydáno až po uhrazení zbývající části zakázky.

5.3. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání na účet prodávajícího nebo po předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby, resp. předání hotovosti při osobním odběru. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu), a v případě dioptrických brýlí dodací list. Balné se neúčtuje. Poštovné je účtováno podle článku 5 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.4. V případě marketingových akcí, pokud není v podmínkách akce uvedeno jinak, se slevy na zboží vzájemně nesčítají.

5.5. Pokud je nabízené zboží ve slevě, nelze za něj platit pomocí jakýchkoliv benefitů, ale pouze hotově, bezhotovostním převodem nebo platební kartou.

5.6. Veškeré slevové kódy lze uplatnit pouze pro kompletní objednávku (brýle + brýlové čočky)

 

6. Doprava a náklady na dopravu

 

6.1. Doprava zboží je realizována podle volby kupujícího a její náklady ze strany kupujícího jsou následovné:

 

a) balíkem PPL(balík do ruky).

b) balíkem PPLs uhrazením kupní ceny na dobírku za poplatek 50,-Kč,

c) osobním odběrem na pobočce prodávajícího s uhrazením kupní ceny v hotovosti bez poplatku,

d) osobním odběrem na pobočce prodávajícího s uhrazením kupní ceny platební kartou bez poplatku.

6.2. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jiných závad, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

 

7. Dodací lhůta

 

7.1. Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícímna webovém rozhraní za pomocí uživatelského účtu.V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do doby uvedené u zboží v katalogu jako „Dostupnost“ od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Obvyklá dodací lhůta jsou 3 pracovní dny.

7.2. Nevyzvednuté, nepřevzaté uhrazené zboží bude u prodávajícího uskladněno po dobu 30 dnů. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží po opakovaném nevyzvednutí vhodným způsobem prodat nebo zlikvidovat.

 

8. Místo dodání zboží

 

8.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako dodací adresa. V případě osobního odběru je místem dodání zboží pobočka prodávajícího.

8.2. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

9. Práva z vadného plnění - reklamační ustanovení

 

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925§,dále paragrafem 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Primárně platí zákonné povinnosti uvedené v příslušných ustanoveních. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo vadu zboží sám způsobil.

 

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Věc má vady jestli:a) nemá vlastnosti, které si strany ujednaly (množství, jakost, provedení), a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvedl nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc neodpovídá jakostí nebo provedením smluvnímu vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určené podle smluvního vzorku nebo předlohy,
d) věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů.Za vadu se považuje i:a) plnění jiné věci,b) vada v dokladech nutných pro používání věci.

 

9.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

b) na použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, neboc) vyplývá-li to z povahy věci.

 

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

9.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty info@optika-pankrac.cz (reklamační protokol) a také osobně či poštou na adrese provozovny prodávajícího Hvězdova 1601, Praha 4, Nusle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo z vad zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud není kupujícím reklamace uplatněna písemně, sepíše prodávající o ústním uplatnění reklamace s kupujícím v provozovněprodávajícího reklamační protokol.


9.7. Ke zboží na reklamaci je nutné přiložit fakturu, popř. dodací list a podrobný popis závady.

9.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující podle svého výběru právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) na vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy podle podmínek uvedených ve všeobecných obchodných podmínkách. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

9.9. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si z výše uvedených zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.10. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se tato vada projevuje. Pro uplatnění práva z vad je potřebné předložit doklad o koupě zboží (fakturu).

9.11. Nemůže-li kupující věc řádně užívat ani po opravě, protože jde o vícekrát (nejméně třikrát) opakující se stejnou vadu nebo kvůli většímu počtu vad, má kupující i právo odstoupit od smlouvy postupem podle všeobecných obchodních podmínek.

9.12 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

 

10. Právo odstoupit od smlouvy

 

10.1. Při nákupu online či prostřednictvím kamenné prodejny

panelu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zde se nejedné o zboží upravené na základě potřeb kupujícího jako jsou oční skla, čočky atd. upravená na jeho míru.

10.2. Pro odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího – Oční optika Pankrác s.r.o, Hvězdova 1601, Praha 4 - Nusle, 140 00, formou oznámení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na info@optika-pankrac.cz). Viz.článek 12. Je zde i formulář ve formě PDF.

10.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy poslední den této lhůty.

 

11. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

11.1. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající má právo zadržet prostředky do doby, než je mu doručeno zboží zpět od prodávajícího. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě nevzniknou kupujícímu další náklady.

11.2. Nepoškozené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, musí kupující zaslat zpět nebo je předat na kterékoliv pobočce prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 30 dnů.

11.3. Prodávající ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží do výše 90,- Kč, standardní cena České pošty za zasílání obyčejného balíku velikosti S. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vrací prodávající na adresu odesílatele.

11.4. V případě poškozeného zboží, posoudí prodávající rozsah poškození a má právo odstoupení od kupní smlouvy zamítnout, nebo upravit vrácenou částku.

 

12. Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů


(kupující vyplní tento formulář a pošle jej prodávajícímu pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy) Odstoupení od smlouvy se zašle na adresu: Oční optika Pankrác s.r.o, Praha 4 – Nusle, 140 00 nebo pomocí aplikace www.optika-pankrac.cz, kde je umístěn formulář a ten lze zaslat na: info@optika-pankrac.cz.či poštou na adresu společnosti.

 

Formulář ke stažení zde: Formulář

 

13. Souhlas s evidencí a předáváním osobních údajů

 

13.1. Veškeré osobní údaje, které společnost v rámci své činnosti získá, zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení“). Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je rovněž poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Oční optika Pankrác s.r.o. je evidována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00070284.

13.2. Kupující potvrzuje odesláním objednávky svůj souhlas se zpracováním a evidencí základních osobních údajů, tedy jména, příjmení, názvu firmy, roku narození, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, dodavatelem v souladu s Nařízením. Rovněž tímto krokem souhlasí se zpracováním citlivých osobních údajů vyplývajících z objednávky dioptrických brýlí (údaje o počtu dioptrií a jiné potřebné údaje pro vyhotovení zakázky).

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím uživatelského účtu online, či kontaktováním prodávajícího e-mailem na adrese: info@optika-pankrac.cz

13.4. Za souhlas k zasílání obchodních novinek není považováno odeslání objednávky. Informace o novinkách a slevových akcích zasílá společnost pouze těm kupujícím, kteří tuto možnost zvolili (online či v kamenné prodejně).

13.5. Každý návštěvník e-shopu, kterýmá na svém počítači povoleno ukládání cookies, tímto vyjadřuje souhlas s tímto ukládáním.